પ્રાઈઝ

સરળ ભાવ. અદ્યતન સુવિધાઓ.

BASIC

3000
મેળવો 60 પોઈન્ટ
 • ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  વાહન ભાડા કરાર 2 પોઈન્ટ
  પ્રોમીસરી નોટ 2 પોઈન્ટ
  ઉધાર માલ ખરીદ કરાર 1 પોઈન્ટ
  મશીન વેચાણ કરાર 2 પોઈન્ટ
  જંગમ મિલકત વેચાણ કરાર 2 પોઈન્ટ
  સોગંદનામુ 1 પોઈન્ટ
  વાહન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  છુટાછેડા (હિન્દુ) 5 પોઈન્ટ
  લીવ એન્ડ લાયસન્સી કરાર 2 પોઈન્ટ
  રજી.ભાડા કરાર 5 પોઈન્ટ
 • જ્યાં સુધી પ્લાનનાં પોઈન્ટ જમા હોય ત્યાં સુધી  લવાજમ ચાલુ રહેશે

એક્ટિવ કરો

STANDARD

4400
મેળવો 110 પોઈન્ટ
 • ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  વાહન ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  પ્રોમીસરી નોટ 1 પોઈન્ટ
  ઉધાર માલ ખરીદ કરાર 1 પોઈન્ટ
  મશીન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  જંગમ મિલકત વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  સોગંદનામુ 1 પોઈન્ટ
  વાહન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  છુટાછેડા (હિન્દુ) 4 પોઈન્ટ
  લીવ એન્ડ લાયસન્સી કરાર 1 પોઈન્ટ
  રજી.ભાડા કરાર 5 પોઈન્ટ
 • જ્યાં સુધી પ્લાનનાં પોઈન્ટ જમા હોય ત્યાં સુધી  લવાજમ ચાલુ રહેશે

એક્ટિવ કરો

PREMIUM

7700
મેળવો 220 પોઈન્ટ
 • ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  વાહન ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  પ્રોમીસરી નોટ 1 પોઈન્ટ
  ઉધાર માલ ખરીદ કરાર 1 પોઈન્ટ
  મશીન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  જંગમ મિલકત વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  સોગંદનામુ 1 પોઈન્ટ
  વાહન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  છુટાછેડા (હિન્દુ) 4 પોઈન્ટ
  લીવ એન્ડ લાયસન્સી કરાર 2 પોઈન્ટ
  રજી.ભાડા કરાર 3 પોઈન્ટ
 • જ્યાં સુધી પ્લાનનાં પોઈન્ટ જમા હોય ત્યાં સુધી  લવાજમ ચાલુ રહેશે

એક્ટિવ કરો

GOLD

10800
મેળવો 360 પોઈન્ટ
 • ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  વાહન ભાડા કરાર 1 પોઈન્ટ
  પ્રોમીસરી નોટ 1 પોઈન્ટ
  ઉધાર માલ ખરીદ કરાર 1 પોઈન્ટ
  મશીન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  જંગમ મિલકત વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  સોગંદનામુ 1 પોઈન્ટ
  વાહન વેચાણ કરાર 1 પોઈન્ટ
  છુટાછેડા (હિન્દુ) 4 પોઈન્ટ
  લીવ એન્ડ લાયસન્સી કરાર 2 પોઈન્ટ
  રજી.ભાડા કરાર 3 પોઈન્ટ
 • જ્યાં સુધી પ્લાનનાં પોઈન્ટ જમા હોય ત્યાં સુધી  લવાજમ ચાલુ રહેશે

એક્ટિવ કરો

વ્યકિતગત કરાર કિંમત

 • ભાડા કરાર ₹150
  વાહન ભાડા કરાર ₹200
  પ્રોમીસરી નોટ ₹150
  ઉધાર માલ ખરીદ કરાર ₹150
  મશીન વેચાણ કરાર ₹200
  જંગમ મિલકત વેચાણ કરાર ₹150
  સોગંદનામુ ₹100
  વાહન વેચાણ કરાર ₹200
  છુટાછેડા (હિન્દુ) ₹900
  લીવ એન્ડ લાયસન્સી કરાર ₹250
  રજી.ભાડા કરાર ₹500